Lap­peen­ran­nan alu­een kylä­pyö­räily on perin­tei­käs pyö­räi­ly­ta­pah­tuma, joka jär­jes­te­tään vuo­sit­tain touko- ja elo­kuussa. Ensim­mäi­sen ker­ran se jär­jes­tet­tiin 11. elo­kuuta 1996, jol­loin mukana oli neljä kylää. Kylien määrä on vuo­sien var­rella lisään­ty­nyt, ja tänä vuonna niitä oli mukana 15. Rei­tin ja mat­kan pituu­den voi kukin pyö­räi­lijä suun­ni­tella mie­lensä mukaan. Kaikki kylät kier­tä­mällä mat­kaa ker­tyy yli 100 km.

Tavan­omai­sesti kylä­käyn­nit on kir­jattu ylös mehua­se­milla, mutta koro­na­vi­ruk­sen vuoksi mehu­pis­teitä ei tänä vuonna ollut ja tapah­tuma jär­jes­tet­tiin poik­keuk­sel­li­sesti kak­si­päi­väi­senä 16.–17. tou­ko­kuuta. Nimi­lis­tat kor­vat­tiin Ins­ta­gra­milla, johon pyö­räi­li­jät lisä­si­vät kuvia kier­tä­mis­tään kylistä aihe­tun­nis­tetta #kyläpyöräily2020 käyt­täen.

Itse tulin ensim­mäistä ker­taa käy­neeksi kylä­pyö­räi­lyssä vasta elo­kuussa 2014, vaikka pyö­räi­lyä olen har­ras­ta­nut jo pitem­pään. Tuol­loin tuli käy­tyä kuu­dessa kylässä ja mat­kaa ker­tyi 88 km. Kaikki kylät olen käy­nyt läpi kol­meen ker­taan, ensi ker­ran tou­ko­kuussa 2016, jol­loin mat­kaa ker­tyi 145 km. Täl­löin tosin kyliä oli 13, mutta suu­rem­paa muu­tosta reit­tiin eivät sit­tem­min mukaan tul­leet kylät ole aiheut­ta­neet. Pisin reissu tähän men­nessä – 153 km – tuli teh­tyä kaksi vuotta sit­ten tou­ko­kuussa, jol­loin uutena koh­teena mukaan oli tul­lut Pul­san asema (katso kuvaa­mani 360-pano­raama 360Ci­ties-sivus­tolla).

Tämän vuo­den pyö­räily oli itsel­leni kaik­ki­aan kah­dek­sas. Viime vuonna pyö­räily jäi väliin sekä keväällä että syk­syllä, joten pari vuotta oli­kin keren­nyt vie­räh­tää edel­li­sestä ker­rasta. Sillä välin Simola oli jää­nyt pois, mutta tilalle oli­vat tul­leet Sirk­järvi ja Yli­järvi. Näistä jäl­kim­mäi­nen on itsel­leni sillä tavoin tuttu, että siellä tuli käy­tyä kou­lua ala-asteen kaksi vii­meistä vuotta. Ja sen­kin jäl­keen olen monia ker­toja sillä suun­nalla liik­ku­nut pyö­rän kanssa.

Yli­jär­vellä koh­teena oli Pätä­rin talo­museo, jossa kou­luai­kaan ja sen jäl­keen­kin on tul­lut jokusen ker­ran käy­tyä, mutta viime ker­rasta oli jon­kin aikaa jo kulu­nut. Kuusi vuotta sit­ten salama iski har­mil­li­sesti talo­museoon teh­den tuhoja, joi­den vuoksi sotae­lo­ku­van näyt­tä­mö­nä­kin toi­mi­nut museo ei aivan enti­sel­lään ole.

Hie­man har­mil­lista oli myös, ettei nimiä ollut mah­dol­lista mer­kata tällä ker­taa, mutta vaikka kuvia on tul­lut räp­sit­tyä aiem­mil­ta­kin reis­suilta, niin tällä ker­taa tuli ehkäpä aiem­paa enem­män panos­tet­tua sii­hen. Kilo­met­rejä tuli 135, ja pai­kat, joissa tuli pysäh­dyt­tyä, ovat Yli­järvi, Ylä­maa, Sirk­järvi, Pulsa, Kor­kea-aho, Hytti, Han­hi­järvi, Lap­peen­ranta, Kasuk­kala, Haa­pa­järvi, Vai­nik­kala ja Rumpu.

Aivan kaik­kiin koh­tei­siin en tällä ker­taa ehti­nyt, sillä tuli läh­det­tyä liik­keelle vasta puo­len päi­vän maissa. Ja vaikka aja­mi­seen meni aikaa rei­lut seit­se­män tun­tia, niin kaik­ki­aan mat­kan­te­koon upposi 12 ja puoli tun­tia. Kuvaa­mi­nen vei aikansa ja tau­koa tuli pidet­tyä jo ensim­mäi­sessä koh­teessa Yli­jär­vellä koh­ta­lai­sen pit­kään. Kylä­pyö­räi­lystä muka­vaa tekee­kin osal­taan se, että välillä löy­tää kiin­toi­saa jut­tuseu­raa, kuten myös Pul­san ase­malla eväs­tau­koa pitäes­sä­kin kävi.

En myös­kään pitä­nyt lii­em­min kii­rettä, vaan kes­ki­no­peus oli itsel­leni tavan­omai­nen 18,5 km/h. Pyö­räi­lyä en ajat­tele niin­kään pelk­känä kun­toi­luna, vaan ennen kaik­kea ajan­viet­teenä ja tapana siir­tyä pai­kasta toi­seen mah­dol­li­sia kuvaus­koh­teita sil­mällä pitäen.

Käy­mättä jäi­vät Rapat­tila, Vil­lala ja Hyt­tilä. Kaksi ensin mai­nit­tua oli­si­vat vaa­ti­neet pientä poik­kea­mista rei­tiltä. Vii­mei­sin taas ei olisi isom­paa mut­kaa aiheut­ta­nut, mutta oli jo sen ver­ran pimeää, etten olisi mitään kun­nol­lista kuvaa siitä saa­nut. Pitem­mälle mat­kalle kun ei monesti tule jalus­taa otet­tua lauk­ku­jen täyt­tyessä jo muis­ta­kin varus­teista. Mutta voi­han se olla, että joku kerta tulee taas koko reitti ajel­tua.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *