Työkokeilu STC tuotannolla

Saa­tua­ni vih­doin lop­pu­ke­säs­tä 2022 edel­li­ses­sä blo­gi­kir­joi­tuk­ses­sa mai­nit­se­ma­ni epä­sel­vyy­det ”yrit­tä­jyy­tee­ni” liit­tyen sil­tä osin kun­toon, ettei TE-toi­mis­to enää luo­ki­tel­lut minua vas­ten tah­toa­ni yrit­tä­jäk­si, para­ni­vat mah­dol­li­suu­te­ni työl­lis­tyä jäl­leen – olin­han oikeu­tet­tu mm. palk­ka­tu­keen.

Olin jo syk­sys­tä 2021 asti ollut­kin yhteyk­sis­sä ilo­mant­si­lai­seen media-alan yri­tyk­seen STC Tuo­tan­to Oy:hyn. Alus­ta­vas­ti olim­me sopi­neet, että jos­sain muo­dos­sa tes­tai­sim­me, löy­täi­sim­me­kö yhtei­sen säve­len, kun­han se vain byro­kra­tian puit­teis­sa oli­si mah­dol­lis­ta. Lopul­ta pää­dyim­me sel­lai­seen rat­kai­suun, että toi­mi­sin heil­lä työ­ko­kei­lus­sa puo­li vuot­ta. Aloi­tin työ­ko­kei­lun 1.9.2022 ja se päät­tyi hil­jat­tain hel­mi­kuun lop­puun.

Luotsin kautta STC:lle

Alun perin kuu­lin ja sain vink­kiä STC:stä edel­li­sen työ­nan­ta­ja­ni Joen­suun kau­pun­gin työl­li­syys­pal­ve­lui­den Luot­sin kaut­ta. Luot­sin vies­tin­tä­tii­mi kävi­kin syk­syl­lä teke­mäs­sä lyhyen video­re­por­taa­sin minus­ta ja niin ikään Luot­sin kaut­ta STC:lle työl­lis­ty­nees­tä Sai­ja Iso­vii­tas­ta. Se on kat­sot­ta­vis­sa You­Tu­bes­sa.

Videon kuva­si ja edi­toi Ari Taus­lah­ti, jon­ka kans­sa minul­la oli ilo työs­ken­nel­lä mm. kuva­tes­sam­me Luot­sil­la Säpi­nää Syk­syyn 2022 ‑webi­naa­ria vähän ennen kuin aloi­tin STC:llä. Toi­mit­ta­ja­na toi­mi myös­kin Luot­sin ajoil­ta tutuk­si tul­lut duu­nia­gent­ti Juha Fors­blom, jon­ka kans­sa aika­naan kävin teke­mäs­sä mm. yrit­tä­jä­ta­ri­nan Ravin­to­la Expres­sis­tä ollen sil­loin kuvaa­jan roo­lis­sa. Tut­tu­ja teki­jöi­tä siis, mut­ta omal­ta koh­dal­ta­ni ase­tel­ma oli mel­ko eri­lai­nen, kun pää­dyin täl­lä ker­taa kame­ran eteen. Muka­vaa vaih­te­lua toi­saal­ta, mut­ta ehkä­pä omas­sa esiin­ty­mi­ses­sä­ni paran­ta­mi­sen varaa­kin jäi suju­vuu­den suh­teen, vaik­ka muu­toin­han video on toki oikein hyvin teh­ty.

Juha Fors­blom tai­si olla juu­ri se (tai aina­kin yksi niis­tä duu­nia­gen­teis­ta), joka minul­le vink­ka­si STC:stä kehuen sen taus­tal­la ollut­ta Ant­ti Ikos­ta ren­nok­si kave­rik­si, jon­ka kans­sa tulee hyvin jut­tuun. Eikä Juha vää­räs­sä ollut­kaan. Ant­ti vas­taa STC:llä myyn­ti- ja asia­kas­puo­les­ta Sai­jan toi­mies­sa pro­jek­tias­sis­tent­ti­na ja vies­tin­tä­vas­taa­va­na. Var­si­nais­ta kuvaus­puol­ta STC:llä toteut­ta­vat Arto Vää­nä­nen ja Jani Ahpo­nen. Yhteis­ten video­pro­jek­tien kaut­ta tutuk­si tuli myös Kiteel­lä toi­mi­paik­kaan­sa pitä­vä Han­nu Put­ku­ri ja Kai­ta­Fil­mi. Kai­ken kaik­ki­aan muka­vaa poruk­kaa, jon­ka kans­sa työs­ken­te­ly sujui hyvin.

360-kuvaus ja virtuaaliympäristöt osana STC:n toimintaa

Eri­tyi­ses­ti kiin­nos­tuin STC:stä, kos­ka hei­dän tuo­tan­nos­saan mer­kit­tä­vä­nä osa­na on myös 360-kuvaus ja vir­tu­aa­liym­pä­ris­töt. Ovat­han he kuvan­neet ja raken­ta­neet vir­tu­aa­li­kier­rok­sia, joi­den kaut­ta voi tutus­tua esim. hydrau­li­sia nos­tu­rei­ta val­mis­ta­van lipe­ri­läi­sen per­hey­ri­tys Mant­si­sen toi­min­taan tai sota­his­to­rial­li­sia koh­tei­ta esit­te­le­vään Ilo­mant­sin sota­tie ‑mat­kai­lu­reit­tiin. Ilo­mant­siin ja Nur­mek­seen pal­ve­lui­neen ja yri­tyk­si­neen pää­see tutus­tu­maan STC:n toteut­ta­mien inte­rak­tii­vis­ten pal­ve­lu­kart­to­jen avul­la.

Itse­kin olen pyr­ki­nyt eri­kois­tu­maan juu­ri 360-kuvauk­seen. STC:llä on käy­tös­sään jon­kin ver­ran lait­teis­toa, jota itsel­lä­ni ei ole tai jota yksi­tyis­hen­ki­lön ei vält­tä­mät­tä oli­si jär­ke­vää hank­kia­kaan, ellei ole tie­dos­sa, että har­ras­te­pro­jek­tien lisäk­si nii­tä oli­si mah­dol­lis­ta käyt­tää kau­pal­li­siin tuo­tok­siin­kin.

Itsel­le­ni myös sopii hyvin tii­mis­sä teke­mi­nen sii­nä mie­les­sä, että se mah­dol­lis­taa parem­min suu­rem­mat­kin pro­jek­tit, kun kaik­ki työ­mää­rä ei ole yhden hen­ki­lön nis­kas­sa. Ja suu­rim­pa­na haas­tee­na itsel­le­ni on ollut, ettei myyn­ti- ja mark­ki­noin­ti­työ ole kovin vah­vas­ti hal­lus­sa, jon­ka vuok­si kau­pal­li­set pro­jek­tit 360-kuvauk­sen saral­la oli­vat­kin jää­neet vähäi­sik­si. STC:llä pää­sin suo­raan toteut­ta­maan omia vah­vuuk­sia­ni tar­vit­se­mat­ta mureh­tia myyn­ti­työs­tä.

360-kuvauk­sen ja ‑edi­toin­nin lisäk­si työ­teh­tä­vii­ni kuu­lui muun­kin­lai­nen valo­ku­vaus, video­ku­vaus ja ‑edi­toin­ti sekä ilma­ku­vaus. Tar­koi­tus oli myös läh­teä alku­vuo­des­ta Ilo­mant­sin Mat­kai­lu­yh­dis­tyk­sen muka­na Mat­ka­mes­suil­le, joil­la STC:kin esit­te­li toi­min­taan­sa ja VR-lasien käyt­töä sekä vir­tu­aa­liym­pä­ris­tö­jen toteu­tus­ta. Vali­tet­ta­vas­ti reis­su peruun­tui omal­ta osal­ta­ni, kun päi­vää ennen läh­töä nousi kuu­me.

Paljon muitakin kuvaustehtäviä sisältyi työkokeiluun

Kuvaus­ten aika­na sain tutus­tua Suo­men vah­vim­paan mie­heen Mika Tör­röön, jon­ka kier­te­lyä Ilo­mant­sis­sa pää­sin kuvaa­maan useam­paan­kin ottee­seen. Syk­syi­sen Kuu­ta­mol­la-tapah­tu­man ohes­sa kuvaa­maa­ni ja edi­toi­maa­ni pät­kää Tör­rön päi­väs­tä ei vie­lä tai­da olla näh­tä­vil­lä mis­sään itses­tä­ni ja STC:stä riip­pu­mat­to­mis­ta syis­tä, mut­ta ehkä­pä se jos­sain vai­hees­sa vie­lä näkee päi­vän­va­lon.

Mika Tör­rö kokei­lee Pau­la Vesa­lan tak­kia.

Kuu­ta­mol­la-tapah­tu­man yhtey­des­sä tuli itsel­le­kin Ilo­mant­si tutum­mak­si ja tuli käy­tyä mm. Suo­mi­rok­kia-näyt­te­lys­sä, joka kat­taa vai­kut­ta­van kokoel­man levyn­kan­sia, julis­tei­ta ja muu­ta tava­raa, kuten Pau­la Vesa­lan Emma Gaa­las­sa 2017 käyt­tä­mä tak­ki, jota Tör­rö­kin sovit­te­li ylleen – huo­nol­la menes­tyk­sel­lä tosin, kuten kuvas­ta näkee. Tuli­pa samas­sa yhtey­des­sä tutus­tut­tua Tör­rön some­päi­vi­tyk­siä hoi­ta­van SOME Sto­ries ‑mark­ki­noin­ti­toi­mis­ton Tiiu Poren­toon, jon­ka esiin­ty­mis­tä sat­tu­moi­sin olin kuvaa­mas­sa paria vuot­ta aiem­min hänen vie­rail­les­saan Luot­sil­la Yrit­tä­jyy­den Olo­huo­neel­la syk­syl­lä 2020.

Endo­mi­ne­sin kai­vok­sel­la asi­aan­kuu­lu­vas­sa varus­tuk­ses­sa.

Hel­mi­kuun aika­na ehdin vie­lä kuva­ta lumen­veis­ton SM-kiso­ja Ilo­mant­sis­sa Parp­pein­vaa­ral­la, ja Endo­mi­ne­sin kai­vok­sel­la­kin pää­sin käy­mään olles­sa­ni avus­ta­mas­sa rek­ry­toin­ti­vi­deon kuvauk­sia. Lumen­veis­to­päi­väl­le sat­tui hie­man har­maa sää, mut­ta lopul­ta kuvaus onnis­tui dro­nel­la­kin pie­nes­tä lumi­sa­tees­ta huo­li­mat­ta. Työ­ko­kei­lun ohel­la Luot­sin kaut­ta poi­ki lisäk­si keik­ka­hom­maa, kun enti­sen esi­mie­he­ni Jan Ran­ta­lan väli­tyk­sel­lä yhteys­tie­to­ni saa­nut Upeart palk­ka­si kuvaa­maan syk­syl­lä 2022 Joen­suus­sa val­mis­tu­nei­ta Tuo­mas Kor­ka­lon ja Lau­ra Leh­ti­sen toteut­ta­mia sei­nä­maa­lauk­sia.

Joi­tain kuvia lumen­veis­tos­ta ja sei­nä­maa­lauk­sis­ta on näh­tä­vis­sä tämän kir­joi­tuk­sen ala­puo­lel­la. Mie­len­kiin­toi­sia kuvaus­teh­tä­viä joka tapauk­ses­sa riit­ti muu­toin­kin kuin 360-kuvauk­seen liit­tyen. Jat­kon suh­teen suun­ni­tel­mat ovat vie­lä auki. Mut­ta mikä­li asiat ete­ne­vät puo­lin ja toi­sin toi­vo­tul­la taval­la, niin mie­lel­lään tie­tys­ti jat­kos­sa­kin oli­sin taval­la tai toi­sel­la muka­na STC:n toi­min­nas­sa.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *