CV

Esittely ja CV

Ter­ve­tu­loa sivuil­leni. Kou­lu­tuk­sel­tani olen tie­to­tek­nii­kan insi­nööri ja val­mis­tuin Poh­jois-Kar­ja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lusta vuonna 2012 pää­ai­nee­nani ohjel­mis­to­tek­niikka. Sit­tem­min olen suo­rit­ta­nut media-alan ammat­ti­tut­kin­non Rive­riassa, josta val­mis­tuin 2020.

Nämä sivut kes­kit­ty­vät enem­män tähän kuval­li­seen ja graa­fi­seen ilmai­suun. Sillä vaikka tie­to­tek­nii­kan opin­noista ja ohjel­moin­ti­tai­doista on ollut hyö­tyä näis­sä­kin hom­missa, on var­si­nai­nen ohjel­moin­ti­puoli jää­nyt hie­man taka-alalle mie­len­kiin­non siir­ryt­tyä enem­män pit­kä­ai­kai­sena har­ras­tuk­sena toi­mi­neen valo­ku­vauk­sen ja kuvan­kä­sit­te­lyn kautta media-alan puo­lelle.

Eri­tyi­sesti olen kiin­nos­tu­nut 360° pano­raa­ma­ku­vauk­sesta sekä niistä koos­tu­vien vir­tu­aa­li­kier­ros­ten toteut­ta­mi­sesta. Mutta toki muu­ta­kin valo­ku­vausta teen mie­lel­läni. Lisäksi onnis­tuu mm. logo­jen, esit­tei­den, mai­nos­ten yms. suun­nit­telu.

Kuvan­kä­sit­te­lyn sekä vek­tori- ja jul­kai­su­gra­fii­kan ohella tut­kin­tooni sisäl­tyi myös videoe­di­toin­tia ja ani­moin­tia sekä verk­ko­si­vu­jen toteu­tusta mm. hyö­dyn­tä­mällä WordPress-jul­kai­su­jär­jes­tel­mää, jolla nämä­kin sivut on raken­nettu.

Mikäli olet vailla edellä kuva­tun kal­tai­sia pal­ve­luk­sia, minuun voi ottaa yhteyttä ja kysellä lisää joko yhtey­den­otto-lomak­keen väli­tyk­sellä tai CV:ssäni näky­vien yhteys­tie­to­jen kautta.

Asus­te­len tällä het­kellä Joen­suussa, mutta käyn usein myös koti­seu­dul­lani Lap­peen­ran­nassa. Näillä paik­ka­kun­nilla ja nii­den välillä tulee siis luon­nos­taan lii­kut­tua jon­kin ver­ran, sovit­taessa mah­dol­li­sesti muu­al­la­kin päin.

Tar­kem­man esit­te­lyn voit lukea blo­gini puo­lelta.

Esittely ja CV

Ter­ve­tu­loa sivuil­leni. Kou­lu­tuk­sel­tani olen tie­to­tek­nii­kan insi­nööri ja val­mis­tuin Poh­jois-Kar­ja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lusta vuonna 2012 pää­ai­nee­nani ohjel­mis­to­tek­niikka. Sit­tem­min olen suo­rit­ta­nut media-alan ammat­ti­tut­kin­non Rive­riassa, josta val­mis­tuin 2020.

Nämä sivut kes­kit­ty­vät enem­män tähän kuval­li­seen ja graa­fi­seen ilmai­suun. Sillä vaikka tie­to­tek­nii­kan opin­noista ja ohjel­moin­ti­tai­doista on ollut hyö­tyä näis­sä­kin hom­missa, on var­si­nai­nen ohjel­moin­ti­puoli jää­nyt hie­man taka-alalle mie­len­kiin­non siir­ryt­tyä enem­män pit­kä­ai­kai­sena har­ras­tuk­sena toi­mi­neen valo­ku­vauk­sen ja kuvan­kä­sit­te­lyn kautta media-alan puo­lelle.

Eri­tyi­sesti olen kiin­nos­tu­nut 360° pano­raa­ma­ku­vauk­sesta sekä niistä koos­tu­vien vir­tu­aa­li­kier­ros­ten toteut­ta­mi­sesta. Mutta toki muu­ta­kin valo­ku­vausta teen mie­lel­läni. Lisäksi onnis­tuu mm. logo­jen, esit­tei­den, mai­nos­ten yms. suun­nit­telu.

Kuvan­kä­sit­te­lyn sekä vek­tori- ja jul­kai­su­gra­fii­kan ohella tut­kin­tooni sisäl­tyi myös videoe­di­toin­tia ja ani­moin­tia sekä verk­ko­si­vu­jen toteu­tusta mm. hyö­dyn­tä­mällä WordPress-jul­kai­su­jär­jes­tel­mää, jolla nämä­kin sivut on raken­nettu.

Mikäli olet vailla edellä kuva­tun kal­tai­sia pal­ve­luk­sia, minuun voi ottaa yhteyttä ja kysellä lisää joko yhtey­den­otto-lomak­keen väli­tyk­sellä tai CV:ssäni näky­vien yhteys­tie­to­jen kautta.

Asus­te­len tällä het­kellä Joen­suussa, mutta käyn usein myös koti­seu­dul­lani Lap­peen­ran­nassa. Näillä paik­ka­kun­nilla ja nii­den välillä tulee siis luon­nos­taan lii­kut­tua jon­kin ver­ran, sovit­taessa mah­dol­li­sesti muu­al­la­kin päin.

Tar­kem­man esit­te­lyn voit lukea blo­gini puo­lelta.