CV

Esittely ja CV

Ter­ve­tu­loa sivuil­leni. Koulu­tuk­seltani olen tietotekni­ikan insinööri ja valmis­tu­in Pohjois-Kar­jalan ammat­tiko­rkeak­oulus­ta vuon­na 2012 pääaineenani ohjelmis­totekni­ik­ka. Sit­tem­min olen suorit­tanut media-alan ammat­ti­tutkin­non Rive­ri­as­sa, jos­ta valmis­tu­in 2020.

Nämä sivut keskit­tyvät enem­män tähän kuval­liseen ja graafiseen ilmaisu­un. Sil­lä vaik­ka tietotekni­ikan opin­noista ja ohjel­moin­ti­taidoista on ollut hyö­tyä näis­säkin hom­mis­sa, on varsi­nainen ohjel­moin­tipuoli jäänyt hie­man taka-alalle mie­lenki­in­non siir­ryt­tyä enem­män pitkäaikaise­na har­ras­tuk­se­na toim­i­neen val­oku­vauk­sen ja kuvankäsit­te­lyn kaut­ta media-alan puolelle.

Eri­tyis­es­ti olen kiin­nos­tunut 360° panoraa­maku­vauk­ses­ta sekä niistä koos­t­u­vien vir­tu­aa­likier­rosten toteut­tamis­es­ta. Mut­ta toki muu­takin val­oku­vaus­ta teen mielel­läni. Lisäk­si onnis­tuu mm. logo­jen, esit­tei­den, main­os­ten yms. suun­nit­telu.

Kuvankäsit­te­lyn sekä vek­tori- ja julka­isug­rafi­ikan ohel­la tutk­in­tooni sisäl­tyi myös videoed­i­toin­tia ja ani­moin­tia sekä verkko­sivu­jen toteu­tus­ta mm. hyö­dyn­tämäl­lä Word­Press-julka­isu­jär­jestelmää, jol­la nämäkin sivut on raken­net­tu. (Sivu­ja en nykyisel­lään eri­tyisen paljon päiv­itä, kos­ka kaik­keen ei tah­do aika riit­tää.)

Media-alan opin­to­jen jäl­keen toimin puoli vuot­ta Joen­su­un kaupun­gin Luot­si-han­kkeen viestin­täti­imis­sä osa-aikaise­na, jon­ka jäl­keen jatkoin työsken­te­lyä Luot­sille sat­un­naisemp­ina keikka­hom­mi­na WorkPi­lots-alus­tan kaut­ta. Syksyl­lä 2022 aloitin työkokeilun STC Tuotan­nol­la.

Tarvit­taes­sa min­u­un voi ottaa yhteyt­tä ja kysel­lä lisää joko yhtey­de­not­to-lomak­keen väl­i­tyk­sel­lä tai CV:ssäni näkyvien yhteysti­eto­jen kaut­ta.

Tarkem­man esit­te­lyn tai tuoreem­pia kuu­lu­misia voi lukea blogi­ni puolelta.

Esittely ja CV

Ter­ve­tu­loa sivuil­leni. Koulu­tuk­seltani olen tietotekni­ikan insinööri ja valmis­tu­in Pohjois-Kar­jalan ammat­tiko­rkeak­oulus­ta vuon­na 2012 pääaineenani ohjelmis­totekni­ik­ka. Sit­tem­min olen suorit­tanut media-alan ammat­ti­tutkin­non Rive­ri­as­sa, jos­ta valmis­tu­in 2020.

Nämä sivut keskit­tyvät enem­män tähän kuval­liseen ja graafiseen ilmaisu­un. Sil­lä vaik­ka tietotekni­ikan opin­noista ja ohjel­moin­ti­taidoista on ollut hyö­tyä näis­säkin hom­mis­sa, on varsi­nainen ohjel­moin­tipuoli jäänyt hie­man taka-alalle mie­lenki­in­non siir­ryt­tyä enem­män pitkäaikaise­na har­ras­tuk­se­na toim­i­neen val­oku­vauk­sen ja kuvankäsit­te­lyn kaut­ta media-alan puolelle.

Eri­tyis­es­ti olen kiin­nos­tunut 360° panoraa­maku­vauk­ses­ta sekä niistä koos­t­u­vien vir­tu­aa­likier­rosten toteut­tamis­es­ta. Mut­ta toki muu­takin val­oku­vaus­ta teen mielel­läni. Lisäk­si onnis­tuu mm. logo­jen, esit­tei­den, main­os­ten yms. suun­nit­telu.

Kuvankäsit­te­lyn sekä vek­tori- ja julka­isug­rafi­ikan ohel­la tutk­in­tooni sisäl­tyi myös videoed­i­toin­tia ja ani­moin­tia sekä verkko­sivu­jen toteu­tus­ta mm. hyö­dyn­tämäl­lä Word­Press-julka­isu­jär­jestelmää, jol­la nämäkin sivut on raken­net­tu. (Sivu­ja en nykyisel­lään eri­tyisen paljon päiv­itä, kos­ka kaik­keen ei tah­do aika riit­tää.)

Media-alan opin­to­jen jäl­keen toimin puoli vuot­ta Joen­su­un kaupun­gin Luot­si-han­kkeen viestin­täti­imis­sä osa-aikaise­na, jon­ka jäl­keen jatkoin työsken­te­lyä Luot­sille sat­un­naisemp­ina keikka­hom­mi­na WorkPi­lots-alus­tan kaut­ta. Syksyl­lä 2022 aloitin työkokeilun STC Tuotan­nol­la.

Tarvit­taes­sa min­u­un voi ottaa yhteyt­tä ja kysel­lä lisää joko yhtey­de­not­to-lomak­keen väl­i­tyk­sel­lä tai CV:ssäni näkyvien yhteysti­eto­jen kaut­ta.

Tarkem­man esit­te­lyn tai tuoreem­pia kuu­lu­misia voi lukea blogi­ni puolelta.