CV

Esittely ja CV

Ter­ve­tu­loa sivuil­le­ni. Kou­lu­tuk­sel­ta­ni olen tie­to­tek­nii­kan insi­nöö­ri ja val­mis­tuin Poh­jois-Kar­ja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lus­ta vuon­na 2012 pää­ai­nee­na­ni ohjel­mis­to­tek­niik­ka. Sit­tem­min olen suo­rit­ta­nut media-alan ammat­ti­tut­kin­non Rive­rias­sa, jos­ta val­mis­tuin 2020.

Nämä sivut kes­kit­ty­vät enem­män tähän kuval­li­seen ja graa­fi­seen ilmai­suun. Sil­lä vaik­ka tie­to­tek­nii­kan opin­nois­ta ja ohjel­moin­ti­tai­dois­ta on ollut hyö­tyä näis­sä­kin hom­mis­sa, on var­si­nai­nen ohjel­moin­ti­puo­li jää­nyt hie­man taka-alal­le mie­len­kiin­non siir­ryt­tyä enem­män pit­kä­ai­kai­se­na har­ras­tuk­se­na toi­mi­neen valo­ku­vauk­sen ja kuvan­kä­sit­te­lyn kaut­ta media-alan puo­lel­le.

Eri­tyi­ses­ti olen kiin­nos­tu­nut 360° pano­raa­ma­ku­vauk­ses­ta sekä niis­tä koos­tu­vien vir­tu­aa­li­kier­ros­ten toteut­ta­mi­ses­ta. Mut­ta toki muu­ta­kin valo­ku­vaus­ta teen mie­lel­lä­ni. Lisäk­si onnis­tuu mm. logo­jen, esit­tei­den, mai­nos­ten yms. suun­nit­te­lu.

Kuvan­kä­sit­te­lyn sekä vek­to­ri- ja jul­kai­su­gra­fii­kan ohel­la tut­kin­too­ni sisäl­tyi myös videoe­di­toin­tia ja ani­moin­tia sekä verk­ko­si­vu­jen toteu­tus­ta mm. hyö­dyn­tä­mäl­lä WordPress-jul­kai­su­jär­jes­tel­mää, jol­la nämä­kin sivut on raken­net­tu. (Sivu­ja en nykyi­sel­lään eri­tyi­sen pal­jon päi­vi­tä, kos­ka kaik­keen ei tah­do aika riit­tää.)

Media-alan opin­to­jen jäl­keen toi­min puo­li vuot­ta Joen­suun kau­pun­gin Luot­si-hank­keen vies­tin­tä­tii­mis­sä osa-aikai­se­na, jon­ka jäl­keen jat­koin työs­ken­te­lyä Luot­sil­le satun­nai­sem­pi­na keik­ka­hom­mi­na Work­Pi­lots-alus­tan kaut­ta. Syk­syl­lä 2022 aloi­tin työ­ko­kei­lun STC Tuo­tan­nol­la.

Tar­vit­taes­sa minuun voi ottaa yhteyt­tä ja kysel­lä lisää joko yhtey­den­ot­to-lomak­keen väli­tyk­sel­lä tai CV:ssäni näky­vien yhteys­tie­to­jen kaut­ta.

Tar­kem­man esit­te­lyn tai tuo­reem­pia kuu­lu­mi­sia voi lukea blo­gi­ni puo­lel­ta.

Esittely ja CV

Ter­ve­tu­loa sivuil­le­ni. Kou­lu­tuk­sel­ta­ni olen tie­to­tek­nii­kan insi­nöö­ri ja val­mis­tuin Poh­jois-Kar­ja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lus­ta vuon­na 2012 pää­ai­nee­na­ni ohjel­mis­to­tek­niik­ka. Sit­tem­min olen suo­rit­ta­nut media-alan ammat­ti­tut­kin­non Rive­rias­sa, jos­ta val­mis­tuin 2020.

Nämä sivut kes­kit­ty­vät enem­män tähän kuval­li­seen ja graa­fi­seen ilmai­suun. Sil­lä vaik­ka tie­to­tek­nii­kan opin­nois­ta ja ohjel­moin­ti­tai­dois­ta on ollut hyö­tyä näis­sä­kin hom­mis­sa, on var­si­nai­nen ohjel­moin­ti­puo­li jää­nyt hie­man taka-alal­le mie­len­kiin­non siir­ryt­tyä enem­män pit­kä­ai­kai­se­na har­ras­tuk­se­na toi­mi­neen valo­ku­vauk­sen ja kuvan­kä­sit­te­lyn kaut­ta media-alan puo­lel­le.

Eri­tyi­ses­ti olen kiin­nos­tu­nut 360° pano­raa­ma­ku­vauk­ses­ta sekä niis­tä koos­tu­vien vir­tu­aa­li­kier­ros­ten toteut­ta­mi­ses­ta. Mut­ta toki muu­ta­kin valo­ku­vaus­ta teen mie­lel­lä­ni. Lisäk­si onnis­tuu mm. logo­jen, esit­tei­den, mai­nos­ten yms. suun­nit­te­lu.

Kuvan­kä­sit­te­lyn sekä vek­to­ri- ja jul­kai­su­gra­fii­kan ohel­la tut­kin­too­ni sisäl­tyi myös videoe­di­toin­tia ja ani­moin­tia sekä verk­ko­si­vu­jen toteu­tus­ta mm. hyö­dyn­tä­mäl­lä WordPress-jul­kai­su­jär­jes­tel­mää, jol­la nämä­kin sivut on raken­net­tu. (Sivu­ja en nykyi­sel­lään eri­tyi­sen pal­jon päi­vi­tä, kos­ka kaik­keen ei tah­do aika riit­tää.)

Media-alan opin­to­jen jäl­keen toi­min puo­li vuot­ta Joen­suun kau­pun­gin Luot­si-hank­keen vies­tin­tä­tii­mis­sä osa-aikai­se­na, jon­ka jäl­keen jat­koin työs­ken­te­lyä Luot­sil­le satun­nai­sem­pi­na keik­ka­hom­mi­na Work­Pi­lots-alus­tan kaut­ta. Syk­syl­lä 2022 aloi­tin työ­ko­kei­lun STC Tuo­tan­nol­la.

Tar­vit­taes­sa minuun voi ottaa yhteyt­tä ja kysel­lä lisää joko yhtey­den­ot­to-lomak­keen väli­tyk­sel­lä tai CV:ssäni näky­vien yhteys­tie­to­jen kaut­ta.

Tar­kem­man esit­te­lyn tai tuo­reem­pia kuu­lu­mi­sia voi lukea blo­gi­ni puo­lel­ta.