360-kuvaus

360° panoraamat

360° panoraamat

360 asteen pano­raa­ma­ku­vat ovat oiva tapa esi­tellä mitä tahansa ympä­ris­töä. Siinä missä tavan­omai­sista kuvista voi olla vai­kea hah­mot­taa jon­kin tilan koko­nai­suutta, ei 360-kuvien kanssa sel­laista ongel­maa ole, vaan ne kat­ta­vat kai­ken maan ja tai­vaan välillä tai lat­tiasta kat­toon ja niitä voi kään­nellä kaik­kiin suun­tiin. Vir­tu­aa­li­kier­ros koos­tuu useam­masta täl­lai­sesta kuvasta, joi­den välillä voi esi­mer­kiksi nuolta pai­na­malla siir­tyä huo­neesta toi­seen.

360-kuvat sovel­tu­vat hyvin esi­mer­kiksi kokous‑, majoitus‑, juhla‑, ravintola‑, ja sau­na­ti­lo­jen tai myy­tä­vien kiin­teis­tö­jen esit­te­lyyn net­ti­si­vuilla. Nii­den avulla kau­em­paa­kin tule­vien asiak­kai­den on helppo tutus­tua tiloi­hin jo ennak­koon. Myös eri­lais­ten näh­tä­vyyk­sien tai kon­sert­tien, mes­su­jen ja mui­den tapah­tu­mien esit­te­lyssä ja tal­tioin­nissa 360-kuvat voi­si­vat toi­mia yhtenä ele­ment­tinä.

Tar­vit­taessa vir­tu­aa­li­kier­rok­siin voi liit­tää monen­laista muu­ta­kin sisäl­töä itse pano­raa­mo­jen lisäksi. Jota­kin pano­raa­massa ole­vaa esi­nettä klik­kaa­malla voi esi­mer­kiksi aueta yksit­täi­nen tar­kempi kuva kysei­sestä esi­neestä tai vaik­kapa videoklippi. Jos haluaa saada kat­so­jan viet­tä­mään enem­män­kin aikaa vir­tu­aa­li­kier­rok­sen parissa, voi sii­hen myös sisäl­lyt­tää pie­ni­muo­toi­sia pelil­li­siä ele­ment­tejä.

Kuvaus­vä­li­neet ja ‑tek­nii­kat kehit­ty­vät nopeasti. Kun ennen jokai­nen 360-pano­raa­ma­kuva täy­tyi yhdis­tää useasta eril­li­sestä kuvasta, on nykyi­sin mark­ki­noilla eri­tyi­sesti 360-kuvauk­seen tar­koi­tet­tuja kame­roita, joissa on useita eri suun­taan osoit­ta­via samaan aikaan kuvaa­via lins­sejä. Mikäli jos­ta­kin tilasta on saa­tava kuvat­tua erit­täin suuri määrä pano­raa­moja nopeasti tai halu­taan tal­len­taa video­ku­vaa 360-muo­dossa, on jon­kin täl­lai­sen rat­kai­sun hyö­dyn­tä­mi­nen vält­tä­mä­töntä.

Video- ja ilma­ku­vauk­sen myötä tulen var­masti jat­kossa käyt­tä­mään muu­ta­kin kuvaus­lait­teis­toa, mutta par­haan laa­dun saa­vut­ta­mi­seksi olen kui­ten­kin edel­leen kuvan­nut pää­asiassa jär­jes­tel­mä­ka­me­ralla. Näin kuvista saa reso­luu­tiol­taan ja dyna­mii­kal­taan mer­kit­tä­västi parem­pia. Panos­tan sii­hen, että kuvat oli­si­vat paitsi mah­dol­li­sim­man vir­heet­tö­miä ja sau­mat­to­mia, niin myös näyt­tä­vän näköi­siä muu­toin­kin. Ja mikäli jär­jes­tel­mä­ka­me­ran­kaan dynaa­mi­nen alue ei riitä kaik­kien valo- ja var­jo­koh­tien tal­tioi­mi­seen tyy­dyt­tä­vällä tavalla, muo­dos­tan kuvat tar­vit­taessa HDR-tek­niik­kalla useasta eri valo­tuk­sesta.

Mikäli pano­raa­ma­ku­via ei halua kat­sella ainoas­taan tie­to­ko­neen ruu­dulta vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­dessa eläen, voi 360-tek­niik­kaa sovel­taa myös muil­la­kin tavoin. Sillä voi luoda oman­lai­si­aan maa­il­moja ja pla­neet­toja tai hyö­dyn­tää esi­mer­kiksi hie­man eri­lais­ten muo­to­ku­vien otta­mi­seen alla ole­van kuvan tapai­sesti. Alem­pana on uuden vuo­den ilo­tu­li­tuk­sesta otettu pano­raa­ma­kuva kah­della eri tavalla.

Sivun ylä­lai­dassa oleva kuva on otettu Pyy­ti­vaa­ran näkö­tor­nista Kon­tio­lah­della. Lisää pano­raa­ma­ku­via löy­tyy tästä lin­kistä sekä pro­fii­lis­tani 360Cities.net-sivustolla. Kuvaa­miani vir­tu­aa­li­kier­rok­sia Ori­no­ron rot­kosta Lep­pä­vir­ralla ja Zsar out­let-ostos­ky­lästä Vaa­li­maalla voi kat­sella täältä. Lisäksi Loma­kes­kus Huh­ma­rille kuvaa­miani pano­raa­moja on näh­tä­villä hei­dän sivuil­laan Pano­raa­ma­ku­vat-osiossa.