360-kuvaus

360° panoraamat

360° panoraamat

360 asteen pano­raa­ma­ku­vat ovat oiva tapa esi­tel­lä mitä tahan­sa ympä­ris­töä. Sii­nä mis­sä tavan­omai­sis­ta kuvis­ta voi olla vai­kea hah­mot­taa jon­kin tilan koko­nai­suut­ta, ei 360-kuvien kans­sa sel­lais­ta ongel­maa ole, vaan ne kat­ta­vat kai­ken maan ja tai­vaan välil­lä tai lat­tias­ta kat­toon ja nii­tä voi kään­nel­lä kaik­kiin suun­tiin. Vir­tu­aa­li­kier­ros koos­tuu useam­mas­ta täl­lai­ses­ta kuvas­ta, joi­den välil­lä voi esi­mer­kik­si nuol­ta pai­na­mal­la siir­tyä huo­nees­ta toi­seen.

360-kuvat sovel­tu­vat hyvin esi­mer­kik­si kokous‑, majoitus‑, juhla‑, ravintola‑, ja sau­na­ti­lo­jen tai myy­tä­vien kiin­teis­tö­jen esit­te­lyyn net­ti­si­vuil­la. Nii­den avul­la kau­em­paa­kin tule­vien asiak­kai­den on help­po tutus­tua tiloi­hin jo ennak­koon. Myös eri­lais­ten näh­tä­vyyk­sien tai kon­sert­tien, mes­su­jen ja mui­den tapah­tu­mien esit­te­lys­sä ja tal­tioin­nis­sa 360-kuvat voi­si­vat toi­mia yhte­nä ele­ment­ti­nä.

Tar­vit­taes­sa vir­tu­aa­li­kier­rok­siin voi liit­tää monen­lais­ta muu­ta­kin sisäl­töä itse pano­raa­mo­jen lisäk­si. Jota­kin pano­raa­mas­sa ole­vaa esi­net­tä klik­kaa­mal­la voi esi­mer­kik­si aue­ta yksit­täi­nen tar­kem­pi kuva kysei­ses­tä esi­nees­tä tai vaik­ka­pa videoklip­pi. Jos halu­aa saa­da kat­so­jan viet­tä­mään enem­män­kin aikaa vir­tu­aa­li­kier­rok­sen paris­sa, voi sii­hen myös sisäl­lyt­tää pie­ni­muo­toi­sia pelil­li­siä ele­ment­te­jä.

Kuvaus­vä­li­neet ja ‑tek­nii­kat kehit­ty­vät nopeas­ti. Kun ennen jokai­nen 360-pano­raa­ma­ku­va täy­tyi yhdis­tää useas­ta eril­li­ses­tä kuvas­ta, on nykyi­sin mark­ki­noil­la eri­tyi­ses­ti 360-kuvauk­seen tar­koi­tet­tu­ja kame­roi­ta, jois­sa on usei­ta eri suun­taan osoit­ta­via samaan aikaan kuvaa­via lins­se­jä. Mikä­li jos­ta­kin tilas­ta on saa­ta­va kuvat­tua erit­täin suu­ri mää­rä pano­raa­mo­ja nopeas­ti tai halu­taan tal­len­taa video­ku­vaa 360-muo­dos­sa, on jon­kin täl­lai­sen rat­kai­sun hyö­dyn­tä­mi­nen vält­tä­mä­tön­tä.

Video- ja ilma­ku­vauk­sen myö­tä tulen var­mas­ti jat­kos­sa käyt­tä­mään muu­ta­kin kuvaus­lait­teis­toa, mut­ta par­haan laa­dun saa­vut­ta­mi­sek­si olen kui­ten­kin edel­leen kuvan­nut pää­asias­sa jär­jes­tel­mä­ka­me­ral­la. Näin kuvis­ta saa reso­luu­tiol­taan ja dyna­mii­kal­taan mer­kit­tä­väs­ti parem­pia. Panos­tan sii­hen, että kuvat oli­si­vat pait­si mah­dol­li­sim­man vir­heet­tö­miä ja sau­mat­to­mia, niin myös näyt­tä­vän näköi­siä muu­toin­kin. Ja mikä­li jär­jes­tel­mä­ka­me­ran­kaan dynaa­mi­nen alue ei rii­tä kaik­kien valo- ja var­jo­koh­tien tal­tioi­mi­seen tyy­dyt­tä­väl­lä taval­la, muo­dos­tan kuvat tar­vit­taes­sa HDR-tek­niik­kal­la useas­ta eri valo­tuk­ses­ta.

Mikä­li pano­raa­ma­ku­via ei halua kat­sel­la ainoas­taan tie­to­ko­neen ruu­dul­ta vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­des­sa eläen, voi 360-tek­niik­kaa sovel­taa myös muil­la­kin tavoin. Sil­lä voi luo­da oman­lai­si­aan maa­il­mo­ja ja pla­neet­to­ja tai hyö­dyn­tää esi­mer­kik­si hie­man eri­lais­ten muo­to­ku­vien otta­mi­seen alla ole­van kuvan tapai­ses­ti. Alem­pa­na on uuden vuo­den ilo­tu­li­tuk­ses­ta otet­tu pano­raa­ma­ku­va kah­del­la eri taval­la.

Sivun ylä­lai­das­sa ole­va kuva on otet­tu Pyy­ti­vaa­ran näkö­tor­nis­ta Kon­tio­lah­del­la. Lisää pano­raa­ma­ku­via löy­tyy täs­tä lin­kis­tä sekä pro­fii­lis­ta­ni 360Cities.net-sivustolla. Kuvaa­mia­ni vir­tu­aa­li­kier­rok­sia Ori­no­ron rot­kos­ta Lep­pä­vir­ral­la ja Zsar out­let-ostos­ky­läs­tä Vaa­li­maal­la voi kat­sel­la tääl­tä. Lisäk­si Loma­kes­kus Huh­ma­ril­le kuvaa­mia­ni pano­raa­mo­ja on näh­tä­vil­lä hei­dän sivuil­laan Pano­raa­ma­ku­vat-osios­sa.